Beleggen

Dit is wat onze columnisten en experts verwachten voor 2024

De hogere rentes, het tempo waarin centrale banken hun tarieven zullen verlagen, een mogelijke recessie en regelgeving op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. In hun verwachtingen voor 2024 benoemen experts en columnisten van Investment Officer dit als de belangrijkste thema’s. 

In onderstaande line-up vertellen onze columnisten en kennisexperts welke uitdagingen zij verwachten binnen hun vakgebied voor komend jaar. Waarmee ze meteen antwoord geven op de vraag over welke thema’s u bijdragen van hun hand kunt verwachten in 2024.

Namens de redactie en al onze columnisten en medewerkers wensen wij u alvast een gezond 2024 toe!

Han Dieperink, aandachtsgebied: trends en portefeuilleconstructie

Han Dieperink‘Het basisscenario voor volgend jaar is een zachte landing. Eventueel kan de gestegen rente zorgen voor een recessie of een financiële systeemcrisis. Dan gaat de geldkraan wijd open en neemt de kans op een ander scenario toe: een hype op de aandelenmarkt. Ook voor de lange termijn is dit jaar waarschijnlijk het beste instapmoment van de eeuw. De gestegen rente, de snelle toename van beleggingsmogelijkheden en de gedaalde kosten zorgen bij een neutrale portefeuille voor het hoogste prognoserendement in honderd jaar.

‘De rente zal volgend jaar waarschijnlijk verder dalen. Op langere termijn stijgt de rente door hogere economische groei als gevolg van meer productiviteitsgroei, de grotere bijdrage van India en China en de sterke vraag naar geld als gevolg van de vele kapitaalsintensieve investeringen, net op het moment dat de babyboomgeneratie met pensioen gaat. Productiviteitsgroei is mogelijk dankzij kunstmatige intelligentie, versterkt door geopolitieke risico’s met noodgedwongen meer innovatie tot gevolg.’

Han de Jong, aandachtsgebied: economie en markten

Han de Jong‘Vier vragen staan centraal bij het formuleren van een visie op 2024. De eerste is of de inflatie al min of meer onder controle is. Hoewel de inflatie opmerkelijk snel is gedaald, zijn de onzekerheden groot en die staan snelle en forse renteverlagingen vooralsnog in de weg.

‘De tweede vraag is hoe ernstig de terugval in de Amerikaanse conjunctuur wordt. De groei is in 2023 gedragen doordat huishoudens inteerden op spaarpotten en door het expansieve begrotingsbeleid. Die factoren verdwijnen terwijl de negatieve effecten van de gestegen rente blijven. Het risico van een vrij harde landing is daarom reëel.

‘De derde vraag is of het Chinese economische herstel doorzet. Dat lijkt waarschijnlijk al zal de groei niet uitbundig worden vanwege de problemen in de vastgoedsector.

‘De vierde vraag is of kunstmatige intelligentie al in 2024 een materiële invloed zal hebben op de arbeidsproductiviteit. Dat zou best kunnen, maar is zeer onzeker. 

‘Per saldo lijken mij de vooruitzichten voor de economie en voor risicovolle beleggingen niet geweldig.’

Anne Gram, aandachtsgebied: duurzaamheid

Anne Gram‘De trend van grotere bewustwording omtrent het belang van duurzaam beleggen zal verder aan kracht toenemen. Duurzaam beleggen is mainstream geworden. Beleggers zien de klimaatontwrichting voor hun ogen ontvouwen en willen dat hun geld groen wordt belegd. Financiële instellingen zullen bewuster met hun geldstromen omgaan en deze inzetten om de problemen op te lossen in plaats van te verergeren.

‘Pensionfondsen zullen nog meer stappen zetten op het gebied van klimaat en in toenemende mate komt biodiversiteit ook meer in beeld. Verlies van biodiversiteit en klimaatverandering zijn sterk onderling verbonden en vragen om een integrale visie. Zowel outside-in als inside-out. Enerzijds: wat is de impact op assets? Hoe beïnvloedt klimaatverandering onze investeringen en hoe kunnen die risico’s inzichtelijk worden gemaakt en beheerst? En anderzijds: wat is het effect van de investeringen op de wereld? Dit gaan institutionele beleggers, mede onder druk van toenemende wet- en regelgeving, verder uitwerken.

‘Good governance en mensenrechten blijven onverminderd belangrijke randvoorwaarden voor investeringen. Diversiteit en inclusie krijgen nadrukkelijker aandacht.’

Koen van Mierlo, aandachtsgebied: private markten

Koen van Mierlo‘Private equity-investeerders staan voor een uitdagend investeringsklimaat met verder gestegen rentes en onzekerheid rondom inflatie en het monetair beleid. Met name het rendementspotentieel van het schuld-afhankelijke buyout-segment staat daardoor onder druk totdat de verwachte rentedaling zich materialiseert. Fondsmanagers hebben niet langer toegang tot goedkope schuldfinanciering, zien vrije kasstromen dalen door hogere rentekosten en moeten zich navigeren door een afgekoelde exit-markt.

‘Dit investeringsklimaat biedt fondsmanagers een uitgelezen kans om hun relatief dure kostenstructuur te verantwoorden. Vooral partijen met expertise op het gebied van operationele verbeteringen, alternatieve transactiestructuren of het herstructureren van de kapitaalstructuur, kunnen zich onderscheiden en succesvol fondsen werven. Tegelijkertijd is het goed denkbaar dat economische uitdagingen de dispersie in fondsrendementen vergroten, wat het belang van een gedegen selectieproces onderstreept. Ten slotte blijft de behoefte aan liquiditeitsoplossingen hoog voor zowel investeerders als fondsmanagers, wat investeringen in secondaries interessant maakt.

‘Ook bij een afgekoeld investeringssentiment en uitdagingen rondom de implementatie triomfeert de rationele belegger. Private equity is daar geen uitzondering op.’

Frank ‘t Hart, Hart Advocaten, aandachtsgebied: wet- en regelgeving

Frank ‘t Hart‘2024 is het jaar van de voorbereiding op DORA en de Retail Investment Strategy (RIS) die vanaf begin 2025 nageleefd moeten worden.

‘De AFM is recent begonnen om beleggingsondernemingen en fondsbeheerders te bewegen alvast te inventariseren welke overeenkomsten met welke ICT-leveranciers zijn afgesloten. De volgende stap is uiteraard dat die overeenkomsten aan de inhoudelijke eisen van DORA moeten voldoen. Instellingen zullen nauwgezetter moeten bepalen aan wie wordt uitbesteed en zullen over een exit-strategie moeten beschikken. Komend jaar moet dit gestalte gaan krijgen.

‘De RIS bestrijkt veel onderwerpen, variërend van een verzwaring van het ken-uw-cliëntbeginsel bij execution only tot de verplichting om alle reclame-uitingen over een periode van vijf jaar reproduceerbaar te bewaren. Ook moet jaarlijks aan de directie gerapporteerd worden over de marketingstrategie. Bovendien komen er regels ten aanzien van de prijsobjectivering, wat in feite de introductie is van prijsregulering.

‘Het zijn geen aandachtspunten die sexy zijn, maar wel onderwerpen die in 2024 voorbereiding vragen.’