Redactiebeleid Investment Officer

Redactiebeleid Investment Officer

Investment Officer heeft als hoofddoel om beleggingsprofessionals te voorzien van hoogwaardige, actuele content over relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen met betrekking tot hun vak en hen voorzien van duiding daarvan. Investment Officer streeft ernaar om met die content een leidende bron van inzichten, journalistieke analyses en nieuws te zijn voor professionals die werkzaam zijn in deze sector.

Investment Officer maakt deel uit van de FD Mediagroep waartoe ook het Financieele Dagblad, BNR, Company Info, Energeia, ESB en Pensioen Pro behoren, alsook het in Londen gevestigde IPE en Impact Investor. Investment Officer zit in het cluster FD Business. Eigenaar is sinds 1997 HAL Investments.

De redactie van Investment Officer is onafhankelijk; over de inhoud van de publicaties wordt geen verantwoording afgelegd aan de directie of eigenaar. De onafhankelijke positie van Investment Officer is vastgelegd in het redactiestatuut. Het doel en de doelgroep van Investment Officer zijn vastgelegd in een redactieformule.

Onze journalistieke werkwijze is als volgt: 
• De redactie is verantwoordelijk voor de keuze van onderwerpen en bronnen voor artikelen. Die keuze is het resultaat van een zorgvuldige afweging van de beschikbare opties. Op grond van kennis en ervaring filtert de redactie die opties op de criteria nieuwswaardigheid, relevantie en (voor de bronnen) betrouwbaarheid.

• We plegen hoor en wederhoor. Als iemand iets beweert in onze artikelen, dan checken we dat of we vragen bewijs.

• We maken duidelijk wie of wat de bronnen zijn waar onze artikelen op gebaseerd zijn.

• We bieden context, zodat het voor de lezer duidelijk is waarom we iets melden of belangrijk vinden.

• We baseren onze artikelen alleen bij uitzondering op anonieme bronnen. Dit gebeurt uitsluitend na overleg met de hoofdredactie. Die bronnen zijn met naam en toenaam bekend bij de hoofdredactie.

• We kopiëren/schrijven nooit iets over van andere media zonder bronvermelding.

• Onze citaten kloppen.

• We schrijven alleen iets op als we iets weten, niet als we iets vermoeden.

• We schrijven geruchten alleen op indien ze door andere, betrouwbare media zijn opgemerkt en markten in beweging kunnen brengen. We maken altijd expliciet duidelijk dat het om een gerucht gaat en gaan meteen op zoek naar bevestiging. Dat maken we de lezer duidelijk.

• We werken alleen met een feitencheck als dit vooraf is afgesproken en spreken in dat geval vooraf af hoe lang een geïnterviewde partij daar de tijd voor heeft. Reageert deze niet binnen de afgesproken tijd, dan wordt het artikel gepubliceerd. Wel geldt: alleen de redactie van Investment Officer is verantwoordelijk voor een tekst.

• Wij hanteren ons eigen stijlboek en bepalen dus de schrijfwijze en stijlkeuze.

• Telefoongesprekken mogen alleen worden opgenomen als alle partijen in het gesprek daarvoor toestemming geven. Elke opname bewaren we veilig en niet langer dan nodig is voor de relevante journalistieke doeleinden. Er zijn uitzonderingen, als het bijvoorbeeld gaat om onderzoeksjournalistiek in het algemeen belang, kan het acceptabel zijn om een telefoongesprek zonder toestemming op te nemen voor journalistieke doeleinden. Medewerkers mogen dit niet doen zonder eerst toestemming te hebben gekregen van de hoofdredacteur).

• Bij audio- en videopublicaties bepaalt de redactie of het gesprek of de opname gebruikt wordt en welke delen dan. Alles wat tijdens deze opname wordt gezegd door de geïnterviewde, is on the record, tenzij daar vooraf met instemming van de geïnterviewde én de interviewer andere afspraken over zijn gemaakt.

• Daar Investment Officer websites in meerdere landen en dus talen heeft, bepalen wij op welke websites een artikel past. De vertaling laten wij aansluiten bij de taal en stijl van het betreffende land.

Dit redactiebeleid is zorgvuldig samengesteld door de redactie van Investment Officer en mede geïnspireerd op de beginselen van het Financieele Dagblad.