Dit artikel wordt u aangeboden door Schroders.

Schroders: Leidt ESG tot een hoger rendement?

Veel beleggers willen tegenwoordig meer dan alleen impact van hun ESG-portefeuilles.

Veel beleggers willen tegenwoordig meer dan alleen impact van hun ESG-portefeuilles. Ze willen ook rendement zien. Vaak wordt de vraag gesteld of ESG daadwerkelijk bijdraagt aan - of juist afdoet aan - het verwachte rendement. Maar er is geen consensus hierover, en die is ook niet te verwachten, omdat er weinig overeenstemming bestaat over welke bedrijven "beter" of "slechter" zijn vanuit een ESG-perspectief. Nog fundamenteler is dat er geen specifieke reden is waarom "goede" bedrijven een beter rendement zouden genereren; kapitalisme is per slot van rekening een economisch systeem, en niet een ethisch systeem.

In een uitvoerig rapport vragen Ashley Lester en Hettie Mccarthy, specialisten in systematic investments bij Schroders, zich af of bepaalde activiteiten van bedrijven die bijzonder relevant zijn voor ESG-beleggers, kunnen bijdragen tot het verwachte rendement, en zo ja, waarom. Uit de vele beschikbare maatstaven voor ESG selecteren zij er drie voor nader onderzoek omdat zij in verband lijken te staan met positieve rendementen: R&D, CO2-intensiteit en veiligheid van werknemers.

In het algemeen zijn verwachte meeropbrengsten een beloning voor het nemen van risico of voor het efficiënter gebruiken van informatie dan andere beleggers.  Lester en Mccarthy stellen vast dat de drie geselecteerde kenmerken niet anders zijn - en verwerven zo meer inzicht in welke soorten ESG-maatregelen de meeste kans maken om extra rendement te genereren.

  1. Research & Development
    Er bestaat literatuur die R&D van bedrijven in verband brengt met outperformance. R&D-intensieve bedrijven lijken een grotere gemiddelde groei in waardering en winstgevendheid te laten zien. Aangezien R&D een risico-activiteit is, is het niet verwonderlijk dat het rendement van R&D-intensieve ondernemingen een risicopremie kan vertegenwoordigen. Maar ook de beperkingen van beleggers kunnen ertoe leiden dat R&D-intensieve bedrijven beter presteren. In elk geval zijn de rendementen van R&D-intensieve bedrijven het laatste decennium bijzonder sterk geweest.
  2. CO2-intensiviteit
    CO2-intensieve bedrijven werden voorheen niet of nauwelijks in termen van beursrendement afgerekend voor hun bijdragen aan de opwarming van de aarde. De beleggers focussen zich ondertussen meer op bedrijven die een rol kunnen spelen in de transitie naar een CO2-vrije samenleving. De specialisten van Schroders vinden aanwijzingen dat de druk van de regelgeving van de afgelopen jaren, met name in relatief CO2-intensieve sectoren, ertoe kan leiden dat deze bedrijven minder goed presteren dan hun duurzamere sectorgenoten. Het is goed mogelijk dat CO2-intensieve bedrijven op een dag te duur worden, maar tot nu toe is er nog weinig bewijs van dit effect.
  3. Veiligheid werknemers
    Ten slotte zoomt het rapport in op bedrijven die hun werknemers een relatief veilige werkplek bieden. Zij kunnen hierdoor beter presteren. In bedrijfstermen komt dit doordat zij relatief meer kans hebben op betrokken werknemers en een vooruitdenkend management. In financiële termen is dit waarschijnlijk gewoon te verklaren uit onoplettendheid van beleggers ten aanzien van een maatstaf waarmee weinig beleggers rekening houden. Bedrijven die een veiliger werkplek bieden laten gemiddeld genomen een snellere omzetgroei zien in de afgelopen drie jaar.

Leidt ESG tot betere prestaties?

De vraag of "betere ESG" leidt tot een betere aandelenprestaties is niet zinvoller dan de vraag of "betere jaarrekeningen" leiden tot betere aandelenprestaties. Net zoals sommige boekhoudkundige informatie zeer relevant is voor toekomstige financiële prestaties en andere niet, is niet alle ESG-informatie even relevant voor het voorspellen van toekomstige aandelenrendementen.

Eindbeleggers kunnen vele redenen hebben om ESG-beleggingen na te streven. Voor velen is mogelijks de wetenschap dat hun beleggingen op één lijn liggen met hun waarden, op zich al voldoende. Beleggers die geïnteresseerd zijn in ESG als bron van rendement, moeten echter hun zoektocht naar simplistische of one-size-fits-all maatstaven opgeven, of elk idee dat "passieve" ESG waarschijnlijk beter zal presteren op de lange termijn. De markten verslaan blijft moeilijk. ESG gebruiken om de markten te verslaan is ook moeilijk en vereist zorgvuldig denken en analyseren.

Lees ook Why might ESG factors increase returns?, door Ashley Lester en Hettie Mccarthy, specialisten in systematic investments bij Schroders.