Dit artikel wordt u aangeboden door PGIM Investments.

PGIM: Hoe ESG, impact en rendement samenkomen in een wereldwijde obligatiestrategie

De financiële materialiteit van duurzaamheid, impact en rendementsdoelstellingen staan soms op gespannen voet met elkaar.

Maar ze vullen elkaar goed aan in de PGIM Global Total Return ESG Bond strategie. Het geheim is het gebruik van twee lenzen: een voor impact en een voor financiële materialiteit, waarin ESG-factoren worden meegenomen.

ESG-integratie raakt steeds meer ingeburgerd bij obligatiebeleggers, maar vereist een genuanceerde aanpak dan het beleggen in aandelen, vanwege het brede spectrum aan schuldinstrumenten en looptijden. Bij PGIM Fixed Income is ESG-integratie de norm: bij het vaststellen van kredietratings worden kredietgerelateerde risico’s en -kansen, die voortvloeien uit ESG-factoren standaard meegenomen. Alle belangrijke categorieën schuldpapaier - staatsobligaties, bedrijfsobligaties, emerging markt debt en verschillende vormen van gesecuritiseerde leningen zoals asset backed securities en collateralized loan obligations - hebben een eigen ESG-methodologie, want een land is geen bedrijf en een verpakte lening is geen individuele obligatie.

PGIM Fixed Income heeft ook de volgende stap gezet: impact maken met obligatieportefeuilles. ‘We kijken met twee lenzen naar ESG. De eerste lens betreft financiële materialiteit: hoe beïnvloeden ESG-factoren rendement en risico van obligaties? De tweede lens is de positieve of negatieve impact van emittenten op de maatschappij en het milieu. Het gebruik van beide lenzen is noodzakelijk; niet elke vorm van impact wordt weerspiegeld in de koers of waardering van een obligatie, niet ieder risico leidt tot negatieve impact en niet iedere kans staat voor positieve impact.’

Dat zegt Eugenia Unanyants-Jackson, Head of Environmental, Social & Governance research bij PGIM Fixed Income. PGIM, de asset manager van de verzekeraar Prudential Financial, beheert wereldwijd per 30 september 2021 1.500 miljard dollar. Het gros van die beleggingen - 964 miljard dollar - is vastrentend en wordt door PGIM Fixed Income beheerd.

Twee lenzen combineren

De twee lenzen combineren kan ingewikkeld zijn, want soms botsen financiële materialiteit, ESG en impact met elkaar, legt Unanyants-Jackson uit aan de hand van enkele voorbeelden. De farmaceutische sector staat vanwege langlopende patenten voor geneesmiddelen bekend om zijn prijszettingskracht. Vanuit oogpunt van kredietrisico is het positief als een emittent pricing power heeft, want het vergroot de kans dat het bedrijf de coupon kan betalen en de obligatie aan het eind van de looptijd zal worden afgelost. Maar als medicijnen onbetaalbaar zijn voor veel mensen dan is de impact die de emittent maakt lager. ‘De bekende coronavaccins zijn alle bijna even effectief. Een vaccin dat betaalbaar is voor een grotere groep mensen maakt dus meer impact.’

Het omgekeerde kan ook het geval zijn, vervolgt Unanyants-Jackson. ‘In de auto-industrie zijn mede dankzij de sterke vakbonden rechten van werknemers doorgaans goed geregeld. Dat is positieve impact. Echter, hoe beter werknemers collectief kunnen onderhandelen hoe meer potentieel risico een lening herbergt. Financiële materialiteit en impact kunnen ook samengaan: productkwaliteit- en veiligheid staan voor positieve impact, want het is goed voor consumenten, en het kan van positieve invloed zijn op het kredietrisico van een emittent. De voorbeelden maken duidelijk waarom we beide lenzen nodig hebben.’

PGIM Global Total Return ESG Bond strategie

Voor de PGIM Global Total Return ESG Bond strategie, de duurzame variant van de 60 miljard dollar grote Total Return Bond strategie, wordt gebruik gemaakt van de beide lenzen om de dubbele doelstelling te kunnen realiseren: rendement en rekening te houden met de positieve dan wel negatieve potentiële gevolgen van beleggingen op het milieu en de maatschappij. Op basis van fundamentele, duurzaamheids- en impactcriteria wordt wereldwijd belegd in een gediversifieerde obligatieportefeuille. De eigen ESG Impactratings, toegekend door een team van meer dan 110 analisten, onder toezicht van het ESG-comité van PGIM Fixed Income, leiden tot het oordeel of een obligatie geschikt is voor opname in de strategie.

Unanyants-Jackson licht het proces toe aan de hand van de selectie van een bedrijfsobligatie. Eerst wordt naar de sector gekeken waar de emittent actief is. Wat zijn specifieke sectorkenmerken voor positieve en negatieve impact, zoals CO2-emissies voor de olie- en gassector of werknemersrechten voor de kledingindustrie? Aan de hand van data van ESG-dataproviders worden de sectoreigen kenmerken verder onderzocht om de impact van een emittent inzichtelijk te maken. Sommige impact betreft producten en diensten, die losstaan van de bedrijfsactiviteiten. Voor dat moeilijker te kwantificeren gedeelte verrichten de analisten van PGIM Fixed Income extra werk om tot een zo waarheidsgetrouw mogelijk oordeel te komen. Ze praten met de bedrijven in kwestie, en vergaren extra informatie waar mogelijk, bijvoorbeeld door bij bedrijven zonder ESG-rating de data uit het duurzaamheidsrapport te filteren. Dat leidt uiteindelijk tot een ESG Impactrating. ‘Het gaat om een kwalitatief oordeel, gevormd op basis van data. Voor ESG-strategieën wordt geen schuldpapier gekocht van emittenten met een ESG Impactrating onder een bepaalde drempel’, aldus Unanyants-Jackson.

Veel extra werk

Anders dan bij aandelen hebben obligatiehouders geen stem in ondernemingen. Daardoor is het idee ontstaan dat er weinig ruimte is voor engagement. Die opvatting is aan het veranderen, er zijn voldoende manieren om als vastrentende belegger invloed uit te oefenen, zegt Unanyants-Jackson. ‘De kredietmaterialiteit neemt toe van ESG-factoren. Engagement wordt steeds belangrijker om die factoren goed te begrijpen, evenals de risico’s en kansen die eruit voortvloeien. Hoe dieper wij in ESG duiken hoe meer interactie met emittenten vereist is. De impactlens vraagt om een vorm van engagement, die verder gaat dan risico- en rendementsoverwegingen omdat het ombuigen van negatieve impact soms een kwestie van een lange adem is. Op dit niveau vinden de meest interessante gesprekken plaats, want sommige emittenten hebben nog helemaal niet nagedacht over hun impact.’

Alleen bestemd voor professionele beleggers. Aan alle beleggingen zijn risico's verbonden, waaronder het verlies van kapitaal.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie in voor de toekomst. De meningen in deze publicatie zijn die van de beleggingsprofessionals van Jennison Associates op 1 november 2021. Hun huidige zienswijzen kunnen veranderd zijn en kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden. Noch de hierin opgenomen informatie, nog de hierin opgenomen meningen mogen beschouwd worden als beleggingsadvies of een aanbod of verzoek om de hierin genoemde effecten te kopen of verkopen. Alle hierin gepresenteerde projecties of prognoses kunnen wijzigen. Deze materialen hebben niet de bedoeling juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies te verstrekken. Bepaalde informatie uit dit document werd verkregen uit bronnen waarover wij van mening zijn dat ze op de datum waarop deze werd verstrekt, betrouwbaar was. Wij kunnen echter de juistheid noch de volledigheid ervan garanderen, of garanderen dat deze informatie niet zal veranderen. De hierin opgenomen informatie is actueel op de dag van uitgifte (of op een andere datum waarnaar hierin wordt verwezen) en kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. PGIM's ESG-processen, -beoordelingen en -factoren kunnen in de loop van de tijd wijzigen. ESG-beleggen is kwalitatief en subjectief van aard, er is geen garantie dat de toegepaste criteria of het oordeel van PGIM Fixed Income de overtuigingen of waarden van een belegger zullen weerspiegelen. Informatie over ESG-praktijken wordt verkregen uit de verslaglegging van derde partijen, die niet accuraat of volledig kan zijn, en PGIM Fixed Income is afhankelijk van deze informatie voor de beoordeling van de betrokkenheid van een organisatie bij, of de implementatie van ESG-praktijken. ESG-normen verschillen per regio. Er is geen garantie dat PGIM Fixed Income's ESG-beleggingstechnieken succesvol zullen zijn. Verwijzingen naar specifieke effecten en hun emittenten zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie en zijn niet bedoeld als, en mogen niet geïnterpreteerd worden als aanbevelingen voor de aankoop of verkoop van dergelijke effecten. Effecten waarnaar verwezen wordt, kunnen al dan niet aangehouden worden in de portefeuille en, indien dergelijke effecten worden aangehouden, dan is er geen garantie dat deze effecten aangehouden zullen blijven worden.

In het Verenigd Koninkrijk is dit een financiële promotie die wordt uitgegeven door PGIM Limited met statutaire zetel te: Grand Buildings, 1-3 Strand, Trafalgar Square, Londen, WC2N 5HR. PGIM Limited is in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority ('FCA") onder nummer 193418. In de Europese Economische Ruimte (‘EER’) is dit een financiële promotie die kan worden uitgegeven door PGIM Netherlands B.V., PGIM Limited of PGIM Real Estate Luxembourg S.A., afhankelijk van het rechtsgebied. PGIM Netherlands B.V., met statutaire zetel te Gustav Mahlerlaan 1212, 1081 LA Amsterdam, Nederland is toegelaten door de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) (vergunning 15003620) en beschikt over een Europees paspoort. PGIM Real Estate Luxembourg S.A., met statutaire zetel te 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, is toegelaten en gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (de 'CSSF') in Luxemburg (registratienummer A00001218) en beschikt over een Europees paspoort. In bepaalde EER-landen wordt deze financiële promotie, waar toegestaan, aangeboden door PGIM Limited op basis van voorwaarden, vrijstellingen of vergunningen die ter beschikking van PGIM Limited staan in het kader van tijdelijke toestemmingsregelingen na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Deze materialen worden aangeboden door PGIM Limited, PGIM Netherlands B.V. en/of PGIM Real Estate Luxembourg S.A. aan personen in het VK die professionele cliënten zijn als bedoeld in de regels van de FCA en/of aan personen in de EER die professionele cliënten zijn als bedoeld in de relevante plaatselijke tenuitvoerlegging van Richtlijn 2014/65/EU (MiFID II). PGIM Limited, PGIM Netherlands B.V. en PGIM Real Estate Luxembourg S.A. zijn indirecte, volledige dochterondernemingen van PGIM, Inc. ('PGIM' en de 'Beleggingsbeheerder'), de voornaamste vermogensbeheerder van Prudential Financial, Inc. ('PFI'), dat is gevestigd in de Verenigde Staten waar zijn bedrijfsactiviteiten voornamelijk plaatsvinden. PFI in de Verenigde Staten is op geen enkele wijze verbonden aan Prudential Plc, een vennootschap gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, of aan Prudential Assurance Company, een dochteronderneming van M&G plc, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. PGIM, het PGIM-logo en het Rock-symbool zijn handelsmerken van PFI en daaraan verbonden entiteiten, en als zodanig wereldwijd in veel jurisdicties geregistreerd. PGIM Fixed Income en PGIM Real Estate zijn handelsnamen van PGIM, een bij de SEC geregistreerde beleggingsadviseur in de Verenigde Staten. Jennison en PGIM Quantitative Solutions zijn handelsnamen van respectievelijk Jennison Associates LLC en PGIM Quantitative Solutions LLC, beide bij de SEC geregistreerde beleggingsadviseurs en volledige dochterondernemingen van PGIM. Registratie bij de SEC impliceert geen bepaald vaardigheids- of opleidingsniveau. Dit materiaal is niet bestemd voor verstrekking aan Italiaanse beleggers.

© 2021 Prudential Financial, Inc. ('PFI') uit de Verenigde Staten en daaraan verbonden entiteiten. PGIM en het PGIM-logo zijn handelsmerken van PFI en daaraan verbonden entiteiten, en als zodanig wereldwijd in veel jurisdicties geregistreerd.