Dit artikel wordt u aangeboden door BlackRock.

Ontdek vier nieuwe iBonds: de ETF’s met een vaste einddatum

iBonds

Deze maand heeft BlackRock vier nieuwe iShares iBonds ETF’s gelanceerd die beleggers de mogelijkheid bieden om te investeren in Amerikaanse en - voor het eerst - in Europese staatsobligaties. Met deze uitbreiding biedt BlackRock beleggers nu dertien iShares UCITS ETF’s aan met een vaste looptijd.

Dankzij de unieke kenmerken geven iBonds ETF’s u eenvoudig toegang tot de obligatiemarkt en bieden ze mogelijkheid uw inkomsten af te stemmen op toekomstige behoeften.

Voordelen van iBonds ETF's:

  • Eenvoudige toegang: iBonds ETF’s worden verhandeld op de beurs. Daarmee bieden op een gemakkelijke manier toegang tot de obligatiemarkt, terwijl u ook profiteert van een brede spreiding.
  • Duidelijke tijdshorizon: iBonds ETF's beleggen in obligaties met een einddatum in het jaar dat in de naam van het fonds vermeld staat. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende looptijden.
  • Planning van uw cashflow: iBonds maken het gemakkelijk om te beleggen voor een periode die bij uw behoeften past.

Lees hier meer over onze iBonds of klik op de onderstaande links om direct naar onze nieuwe iBonds te gaan.

 

**

Risicowaarschuwingen 

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen. Het is mogelijk dat beleggers hun oorspronkelijke inleg niet terugontvangen.

In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet het enige criterium te zijn bij de selectie van een product of strategie.

Veranderingen in de wisselkoersen tussen valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen en hangen af van de persoonlijke omstandigheden van de belegger.

BlackRock heeft niet overwogen of de hier genoemde beleggingen aansluiten bij uw behoeften en risicotolerantie. De hier gegeven informatie is slechts een samenvatting. Beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat beschikbaar is bij de fondsbeheerder.

Met betrekking tot de hier genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld als informatie. Het vormt geen beleggingsadvies of aanbod of uitnodiging om de hier beschreven effecten te kopen of te verkopen. Dit document mag niet worden verspreid zonder toestemming van BlackRock.

Beleggers dienen het prospectus of de aanbiedingsdocumenten van het fonds te raadplegen voor de volledige lijst van risico's van de fonds.

Fondsrisico’s

iShares iBonds Dec 2027 Term $ Treasury UCITS ETF

Tegenpartijrisico, Kredietrisico, Risico van fondsen met een vaste einddatum, Liquiditeitsrisico

iShares iBonds Dec 2029 Term $ Treasury UCITS ETF

Tegenpartijrisico, Kredietrisico, Risico van fondsen met een vaste einddatum, Liquiditeitsrisico

iShares iBonds Dec 2026 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF

Tegenpartijrisico, Kredietrisico, Risico van fondsen met een vaste einddatum Liquiditeitsrisico, Concentratierisico

iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF

Tegenpartijrisico, Kredietrisico, Risico van fondsen met een vaste einddatum, Liquiditeitsrisico, Concentratierisico

Beschrijving van de fondsrisico’s

Tegenpartijrisico

Gebrek aan solvabiliteit van instellingen die diensten aan het fonds verlenen, zoals het bewaren van effecten of het optreden als tegenpartij in een derivatencontract of ten aanzien van andere instrumenten, kan voor het fonds tot financiële verliezen leiden.

Concentratierisico

Het beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het fonds gevoeliger is voor gebeurtenissen in de lokale economie, markt, politiek of regelgeving.

Kredietrisico (algemeen)

Het is mogelijk dat een emittent van een effect dat door het fonds wordt aangehouden, niet in staat blijkt om de verschuldigde rente te betalen of de hoofdsom op de vervaldatum aan het fonds terug te betalen.

Kredietrisico (obligaties)

Kredietrisico en verandering van de rentevoet en/of emittenten die niet in staat zijn de hoofdsom terug te betalen en/of de verschuldigde rente te betalen, hebben een aanzienlijke invloed op het rendement van obligaties. De mogelijke of daadwerkelijke verlaging van de kredietrating kan het risiconiveau verhogen.

Risico van fondsen met een vaste einddatum

Het fonds kan sterker geconcentreerd zijn in bepaalde sectoren dan een fonds dat een bredere index volgt. De samenstelling en het risico/rendementsprofiel van het fonds zullen in het laatste jaar veranderen, naarmate de bedrijfsobligaties hun einddatum naderen. Het fonds is in het laatste jaar of in de periode die daaraan voorafgaat mogelijk niet geschikt voor nieuwe beleggingen.

Risico van ESG-screening (ETF’s)

De referentie-index sluit bedrijven met bepaalde bedrijfsactiviteiten die in strijd zijn met ESG-criteria, alleen uit wanneer deze activiteiten uitstijgen boven een bepaalde drempel, die door de indexaanbieder wordt bepaald. Voordat beleggers besluiten in het fonds te beleggen, dienen ze een afweging te maken of de ESG-screening die de indexaanbieder toepast, aansluit bij hun persoonlijke ethische criteria. De toepassing van deze ESG-screening kan een negatieve invloed hebben op de waarde van de beleggingen van het fonds, in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

Liquiditeitsrisico

De beleggingen van het fonds kunnen een beperkte liquiditeit hebben, waardoor de waarde van deze beleggingen zich minder voorspelbaar kan ontwikkelen. In extreme gevallen is het niet mogelijk een belegging voor de laatst genoteerde koers of tegen een als redelijk beschouwde prijs te kopen of te verkopen.

Belangrijke informatie

Dit materiaal is alleen bestemd voor professionele beleggers (volgens de definitie van de AFM en de MiFID-richtlijn). Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen.

Dit is een marketinguiting. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. 

In de Europese Economische Ruimte (EER): uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 – 549 5200 /+31 20 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc en iShares VII plc (gezamenlijk aangeduid als “de vennootschappen”) zijn open-end beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal en met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen, vallend onder de Ierse wet en goedgekeurd door de Financiële Toezichthouder in Ierland. 

Meer informatie over het fonds en de aandelenklasse, zoals details van de belangrijkste onderliggende beleggingen van de aandelenklasse en de aandelenkoersen, is beschikbaar op de website van iShares (www.ishares.nl), via +44 (0)845 357 7000 of bij uw bank of financieel adviseur. De indicatieve intradag netto-inventariswaarde van de aandelenklasse kunt u vinden op http://deutsche-boerse.com en/of http://www.reuters.com. Aandelen / participaties in een UCITS ETF die via de secundaire markt verkregen zijn, kunnen doorgaan niet direct terug verkocht worden aan het UCITS ETF zelf. Beleggers die geen Authorised Participant (AP) zijn, kunnen alleen aandelen kopen op de secundaire markt via een intermediair (bijv. een broker); hiermee kunnen aanvullende kosten gemoeid zijn. Aangezien de koers waartegen de aandelen op de secundaire markt verhandeld worden, kan afwijken van de netto-inventariswaarde per aandeel, is het mogelijk dat beleggers bij aankoop meer betalen en bij verkoop minder ontvangen dan de actuele netto-inventariswaarde.

De vennootschappen zijn bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerd als beleggingsinstelling, conform de registratierichtlijnen zoals neergelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en zijn derhalve onderworpen aan de voorschriften van deze wet en staan onder toezicht van de AFM. Alle documenten met betrekking tot het fonds (het prospectus van het fond en het paraplufonds, het Essentiële-informatiedocument (Eid), de supplementen, het laatste en eventuele voorgaande jaarverslagen en halfjaarverslagen en de statuten van de vennootschappen) zijn voor beleggers in Nederland kosteloos opvraagbaar bij de vertegenwoordiger in Nederland, BlackRock (Netherlands) BV, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, telefoon 0800 0233 466, en via de website van iShares, www.ishares.nl. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, het Essentiële-informatiedocument (Eid) en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Indien van toepassing heeft dit ook betrekking op de duurzame kenmerken en publicatie van duurzame resultaten zoals omschreven in het prospectus. Ga voor informatie over de rechten van beleggers en de klachtenprocedure naar https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right (Engelstalige pagina met koppeling naar de klachtenprocedure in het Nederlands).

Beperkingen voor beleggers

Dit document vormt geen reclame of eerste stap op weg naar een openbaar aanbod van aandelen gericht aan beleggers in de Verenigde Staten en Canada, en dient onder geen enkel beding als zodanig te worden opgevat. Dit document is niet gericht aan ingezetenen van de Verenigde Staten, Canada of een provincie of gebied daarvan, waar de vennootschappen/effecten niet zijn toegelaten of geregistreerd voor distributie en waar geen prospectus is aangemeld bij een beurscommissie of toezichthouder. De vennootschappen/effecten mogen niet worden verworven door, in bezit zijn van, of worden verkregen met de activa van een ERISA-plan.

Index-vermeldingen

De hier genoemde fondsen en effecten worden niet ondersteund, goedgekeurd of aanbevolen door MSCI ESG Research en/of Bloomberg en MSCI ESG Research en Bloomberg dragen geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot deze fondsen of effecten, of voor de indices waarop deze fondsen of effecten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een gedetailleerde beschrijving van de beperkte relatie die MSCI ESG Research en Bloomberg met BlackRock en de betreffende fondsen onderhouden.

Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

Dit document is uitsluitend opgesteld ter informatie. Het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS en iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. of daaraan gelieerde ondernemingen. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.