Dit artikel wordt u aangeboden door Aegon Asset Management.

De klimaatambitie van Aegon AM is groot

De klimaatambitie van Aegon AM is groot

Aegon Asset Management wil de CO2-uitstoot van de beleggingen die het beheert sneller en rigoureuzer beperken. Bij heldere klimaatdoelen hoort ook een consistent systeem van meten en rapporteren.

Het tegengaan van de opwarming van de aarde speelt een belangrijke rol in het verantwoord beleggenbeleid van Aegon Asset Management (Aegon AM), de asset manager van Aegon, zegt Heike Cosse. Als Engagement Manager is zij onderdeel van het 19-koppige Verantwoord Beleggenteam van Aegon AM, dat ruim 315 miljard euro (peildatum 30 juni 2022) aan beleggingen overziet. ‘Het is belangrijk dat financiële instellingen zoals wij zich achter de klimaatdoelstellingen van Parijs scharen. We hebben als sector misschien niet de grootste directe impact, maar vanwege de omvang van onze beleggingen kunnen wij wel bedrijven aanspreken op hun gedrag.’

In 2015 schaarde Aegon - het moederbedrijf - zich achter het Klimaatverdrag van Parijs. Jaarlijks moet de wereld 7% minder CO2 gaan uitstoten om de in de Franse hoofdstad afgesproken klimaatdoelen te halen. In 2019 werd verdere invulling aan het verdrag gegeven met het Nederlandse Klimaatakkoord, waarin afspraken staan om de Nederlandse bijdrage aan wereldwijde klimaatverandering te beperken. Het belangrijkste doel van het akkoord is om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen in vergelijking met 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen met 95% afgenomen zijn.

Met het commitment aan het Nederlandse Klimaatakkoord verplicht Aegon AM zich in Nederland om te rapporteren over de klimaatimpact van financieringen en beleggingen. Emissies gefinancierd uit eigen beleggingen en die van klanten worden tegen 2050 tot netto nul gereduceerd. ‘Het Nederlandse Klimaatakkoord gaat over het mobiliseren van het Nederlandse bedrijfsleven in het tegengaan van klimaatverandering. Wij leveren een bijdrage door middel van engagement, het uitsluiten van bedrijven, en met producten en diensten. Wij rapporteren onze geconsolideerde CO2-uitstoot en de uitstoot op fondsniveau, zodat klanten hun impact op het klimaat beter begrijpen’, aldus Cosse.

Net Zero Asset Owner’s Alliance
Aegon AM belegt wereldwijd miljarden euro’s voor klanten; voor hen wil het de klimaatrisico’s beperken die zij lopen met dit kapitaal maar ook inspelen op kansen die de energietransitie biedt. Dat is de reden dat Aegon zich eind 2021 heeft aangesloten bij de Net Zero Asset Owner’s Alliance, een groep institutionele beleggers die de uitstoot in hun beleggingsportefeuilles tegen 2050 CO2-neutraal wil laten zijn. Als tussentijdse doelstelling heeft Aegon zich verplicht om in 2025 de CO2-intensiteit van circa 55 miljard euro aan bedrijfsobligaties en aandelen met een kwart te verminderen.

Aegon AM heeft zich vorig jaar aangesloten bij de Net Zero Asset Managers Initiative. Dit in december 2020 opgerichte initiatief vereist van vermogensbeheerders dat zij zich ertoe verbinden beleggingen tegen 2050 of eerder CO2-neutraal te laten zijn. ‘Met het toetreden tot de Net Zero Asset Manager Initiative formaliseren wij ons commitment aan het Nederlandse Klimaatakkoord en geven er wereldwijd invulling aan,’ licht Cosse toe. ‘Als wereldwijde belegger met klanten in de hele wereld reikt onze verantwoordelijkheid verder dan alleen Nederland.’

Verantwoord beleggen rust op drie pijlers
Verantwoord (klimaat)beleggen rust bij Aegon AM op drie belangrijke pijlers: ESG-integratie om klimaatkansen en risico’s te duiden, actief aandeelhouderschap om invloed uit te oefenen op bedrijven en producten, en oplossingen voor klanten die een positieve bijdrage leveren aan het klimaat. ‘We hebben een raamwerk voor klimaatonderzoek ontwikkeld, bedoeld om te kijken in hoeverre bedrijven bezig zijn met “net zero” en bereid zijn de transitie te maken. Daaruit volgt een indeling naar koplopers en achterblijvers en wat zich daartussenin bevindt’, zegt Cosse.

Actief aandeelhouderschap speelt een belangrijke rol in het klimaatbeleid. Dat blijkt ook uit de toename van de engagementactiviteiten voor ESG-kwesties waaronder het klimaat: van 575 in 2020 naar bijna 600 in 2021. Het klimaat krijgt bovendien een steeds belangrijker aandeel in de dialoog met bedrijven. Daarnaast liet Aegon AM 2.963 keer zijn stem horen op aandeelhoudersvergaderingen, tegen 2.511 een jaar eerder. Cosse: ‘Stemmen, engagement en actief aandeelhouderschap gaan alle over het uitoefenen van invloed. Met onze beleggingsbeslissingen hebben wij invloed op het klimaat, maar als beleggers kunnen we ook op andere manieren communiceren: door te stemmen, bilaterale gesprekken te voeren, en door kennis en verwachtingen te delen met het management.’

Engagement kost tijd
De engagementactiviteiten leren Cosse dat bedrijven veelal het juiste willen doen in de strijd tegen klimaatverandering, maar dat ze nog terughoudend zijn de transitie van hun businessmodel ook echt volledig aan te gaan. ‘Engagementprocessen kosten tijd, maar geven ons de kans om kennis te delen. Ook kunnen we zo de oprechtheid van een bedrijf in de gaten houden. Bij sommige bedrijven is klimaat marketing. Met deze gesprekken kunnen we de ruis eruit filteren en bedrijven uitdagen op hun doelstellingen en keuzes. Dat zorgt voor waardecreatie op lange termijn.’

‘Collectief het gesprek aangaan is een krachtig middel dat ingezet kan worden om druk op bedrijven uit te oefenen die matig scoren op klimaatdoelstellingen,’ vervolgt Cosse. ‘We willen tegelijkertijd echter in gesprek blijven met bedrijven om ze te laten weten dat wij veranderingen belangrijk vinden. Samenwerking als sector is daarbij heel belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan Climate Action 100+, waar engagement uitgevoerd wordt met de meest vervuilende bedrijven in de wereld. Hier zijn we intensief mee bezig.’

De klimaatambitie van Aegon AM is groot en gaat veel verder dan een CO2-reductiedoelstelling loslaten op een beleggingsportefeuille, zegt Cosse. ‘We willen heldere doelen stellen voor CO2-emissies en ons klimaatonderzoek uitbreiden. We hebben een nieuw onderzoeksproces opgezet, dat identificeert of bedrijven de juiste stappen zetten voor hun klimaatdoelstellingen en dat ons ondersteunt in onze beleggingsbeslissingen. Daarnaast draait het om de juiste oplossingen, ook maatwerk, zodat wij kunnen leveren wat onze klanten van ons vragen.’


This document is for informational purposes only in connection with the marketing and advertising of products and services, and is not investment research, advice or a recommendation. It shall not constitute an offer to sell or the solicitation to buy any investment nor shall any offer of products or services be made to any person in any jurisdiction where unlawful or unauthorized. Any opinions, estimates, or forecasts expressed are the current views of the author(s) at the time of publication and are subject to change without notice. The research taken into account in this document may or may not have been used for or be consistent with all Aegon Asset Management investment strategies. References to securities, asset classes and financial markets are included for illustrative purposes only and should not be relied upon to assist or inform the making of any investment decisions. It has not been prepared in accordance with any legal requirements designed to promote the independence of investment research, and may have been acted upon by Aegon AM and Aegon AM staff for their own purposes.

All investments contain risk and may lose value. Responsible investing is qualitative and subjective by nature, and there is no guarantee that the criteria utilized, or judgement exercised, by any company of Aegon Asset Management will reflect the beliefs or values of any one particular investor. Responsible investing norms differ by region. There is no assurance that the responsible investing strategy and techniques employed will be successful. Investors should consult their investment professional prior to making an investment decision.

Aegon Investment Management B.V. is registered with the Netherlands Authority for the Financial Markets as a licensed fund management company. On the basis of its fund management license Aegon Investment Management B.V. is also authorized to provide individual portfolio management and advisory services.

Adtrax: 5204392.1.

Exp. Date: 18/11/2024