Dit artikel wordt u aangeboden door BlackRock.

BlackRock: Een comeback voor obligaties

BlackRock - Risk

Beleggers krijgen te maken met een lastig marktklimaat, met naar verwachting hogere inflatie, krimpende wereldwijde groei en een krapper monetair beleid. Ondertussen winnen duurzame strategieën steeds meer terrein. Die trends zullen in onze ogen nog geruime tijd aanhouden. Wij zien in deze context goede perspectieven in bepaalde delen van de obligatiemarkt.

Kansen in een moeilijk klimaat

Wij zien voor obligaties een sleutelrol weggelegd in beleggingsportefeuilles. Maar die rol zal anders zijn dan voorheen. Wij verwachten dat beleggers meer dynamische keuzes zullen maken als het erom gaat wanneer en hoe ze terug zullen keren naar obligaties. Wij zien op vier terreinen goede mogelijkheden:

  • Beleggingen met een korte looptijd kunnen goed worden ingezet om het risico van rentestijgingen af te dekken
  • Investment-grade bedrijfsobligaties bieden aantrekkelijke kansen
  • Flexibele aanpassingen kunnen helpen onzekerheid het hoofd te bieden
  • De omslag naar duurzaamheid schept nieuwe kansen

Leer meer over onze obligatie-oplossingen >

 

***

 

Beleggingsrisico De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

Twee belangrijke risico's van beleggen in obligaties zijn het renterisico en het kredietrisico. Wanneer de rente stijgt, zal de marktwaarde van obligaties doorgaans overeenkomstig dalen. Het kredietrisico heeft betrekking op de mogelijkheid dat de emittent van een obligatie niet in staat zal zijn de hoofdsom terug te betalen en/of de verschuldigde rente te betalen.

Belangrijke informatie: Dit materiaal is alleen bestemd voor professionele beleggers (volgens de definitie in de MiFID-richtlijn). Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen.

Dit is een marketinguiting uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 – 549 5200 /+31 20 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

Dit materiaal is niet bedoeld als prognose, onderzoek of beleggingsadvies en er dient niet als zodanig op vertrouwd te worden. Het vormt geen aanbeveling, aanbod of uitnodiging om enige effecten of financiële producten te kopen of te verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. De hier geuite meningen zijn van april 2022 en kunnen veranderen als de onderliggende omstandigheden wijzigen.

© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK is een geregistreerde handelsnaam (trademark) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.MKTGH1122E/S-2598701